Slide background

Connecting communities, business & government to projects,
programs, services funding and other people

Slide background

Learn More >

Grow businesses by empowering professionals
with a business development process.

Slide background

Be True To You.

"People of excellence go the extra mile to do what's right."


Rreth LERDA-s

Agjensia e Zhvillimit Rajonal në Lezhë (LERDA) është ngritur me iniciativën e Këshillit të Qarkut Lezhë e ndihmuar nga Programi I Zhvillimit Rajonal i Shqipërisë Veriore, në përputhje me përqasjet Evropiane për Zhvillimin Rajonal.

logo RDA5

Qëllimi I Agjensisë së Zhvillimit Rajonal në Lezhë (LERDA) është të përmirësojë mirëqënien sociale dhe ekonomike të rajonit, standartet e jetesës për shtetasit nëpërmjet: mbështetjes dhe promovimit të punësimit dhe investimeve; ndërtimit dhe forcimit të partneritetit me partnered; ndihmesës për arritjen e zhvillimit të qëndrueshëm në sektorin ekonomik,shoqëror,mjedisor etj.

Për hartimin e planit të bisnesit, stafi I Agjensisë ka identifikuar partnerët në rajonin e Lezhës dhe gjatë periudhës Maj-Qershor 2014 ka kryer takime me ta. Qëllimi I këtyre takimeve ka qënë, prezantimi I Agjensisë dhe diskutimi I fushave të ndërhyrjes, nevojat, prioritetet dhe objektivat.Takimet kanë qënë të dobishme për hartimin e planit të bisnesit,veҫanërisht në përcaktimin dhe prioritizimin e objektivave.Stafi do të vazhdojë takimet me partnerë të tjerë në muajt që do të vijojnë dhe ky do të jetë një proҫes I vazhdueshëm për vitet 2014 -2015.Propozimet nga  partnerë të ndryshëm do të reflektohen në planin e bisnesit të LERDËS

Partnerët